MinerAtlas
Validated ( on site ) 1362 visites

MinerAtlas > Barcelona ( provincia ) > Baix Llobregat >

Mina la Martorellense #8

Maximitzar
Minimitzar
Filtres

Minercat GMC

Hi ha 2 documents i/o imatges relacionats amb aquesta localitat disponibles per a socis del Grup Mineralògic Català.

Els minerals de Catalunya de Josep M. Mata i Perelló (pàg. 16)

4. Castellví de Rosanes: Té les següents mineralitzacions:

a) Mina la "Martorellense". Serra d'Ataix. Fou molt important, i la formació consisteix en un parell de filons de quars amb d'altres minerals, encaixonats en tre les pissarres de l'Ordovicià , prop del contacte amb uns pòrfirs granítics. Els filons són quasi verticals, de direcció NE-SW. Els minerals presents són calcopirita, galena, marcassita, pirita, goethita, hematites, pirolusita (dendrites), fluorita (indicis) , atzurita, calcita, cerussita, dolomita, malaquita, baritina i quars. De tots aquests e ls minerals que s'explotaven eren els de plom. Les coordenades del pou són (1068,4/776,9).Full 420. S'ha de dir que al mateix temps hi havia una galeria dins el terme de Martorell, com veurem després.

Algeps nº 490 - Agost del 2009

Recorregut de recerca geològica, geoambiental per la comarca del Baix Llobregat: Des de Castellbisbal i Martorell cap a Castellví de Rosanes. de Josep M. Mata-Perelló.

PARADA 2. MINA LA MARTORELLENSE, (termes municipals de Castellví de Rosanes i de Martorell, comarca del Baix Llobregat). (Full 420).

Des de la parada anterior, cal seguir pels camins de terra (tot anant sempre a peu). Després de passar pel Collet de la Batalla i de deixar endarrere el camí que baixa cap a Martorell. Des de l'indret anterior, ja es pot anar directament cap a les Mines, per on farem la propera aturada, a uns 5 Km de l'anterior. (...)

Sublocations

Boca 1 #1854 Validated ( on site ) 9 images
Aquesta boca es situa dintre de l'antiga edificació. Es una galería descendent amb uns quants esglaons que als pocs metres mostra a ma dreta un pou, passat aquest, l'aire es nota calent i enrarit. Acaba als pocs metres col·lapsat. A les parets es pot veure un filons de barita i pirita, i just al costat del pou un filó d'òxids de ferro.

Boca 2 #1855 Validated ( on site ) 8 images
A fora del que queda de l'edificació hi ha aquesta bocamina que ja es pot veure a la foto històrica del CEM. Es tracta d'una galería d'una amplada i alçada molt mes gran que la boca 1 i que als pocs metres acaba en un pou que calculem te uns 10 metres de fondària. A ma esquerre podem veure un canal per desaiguar la galeria. Al sostre hi han minerals d'alteració del coure. A fora d'aquesta boca trobem el que queda d'uns rentadors pel mineral, també es pot apreciar a la foto...